Uncategorised


6. Danske Tjukotka Ekspedition

DTE6 2018

6. Danske Tjukotka Ekspedition

6. Danske Tjukotka Ekspedition blev gennemført i perioden juli-august 2018, hvor ekspeditionsgruppen via Moskva, Anadyr og Providenija fortsatte til Novoe Tjaplino, som blev ekspeditionens hovedbase. Derfra tog gruppen mindre ture til Inaghpik og Sinjavin Strædet. Ekspeditionsgruppens forskning vedrørte:
Undersøgelse af minoritetssprogets betydning i skole og andre sammenhænge

DTE6 har indsamlet et omfattende materiale vedrørende den sproglige situation på Tjukotka-halvøen. Materialet forventes dels at give et indblik i de enkelte personers sprogkundskaber og dels at kunne påvise de forandringer, der er sket på dette område siden Sovjetunionens sammenbrud. Sammen med data fra 2003 og 2005 – suppleret med lignende data fra Alaska – vil det nye materiale indgå i en videnskabelig bog om yupik-folkets hundrede år lange kamp for sprog, identitet og overlevelse – og om dagligdagens sprogkultur i bygderne. Bogen skal give læseren en detaljeret forståelse af den sproglige, kulturelle, ideologiske og økonomiske udvikling på hver side af Beringstrædet gennem de seneste hundrede år – med særligt fokus på de seneste 30 år. Den gennemførte undersøgelse dokumenterer de lokales sprogbrug, samspillet mellem sprog og identitet samt politiske og samfundsmæssige elementer, der påvirker børns og unges valg eller fravalg af deres modersmål.

Et vigtigt metodisk aspekt var at møde de samme unge mennesker og stille dem de samme spørgsmål, som de besvarede i 2003 og 2005. Det udgør en unik mulighed for at registrere forandringer i de unges egne holdninger til og opfattelse af brugen af yupik-sproget. I supplement hertil har undersøgelsen sat fokus på skoleundervisning, undervisningsmaterialer og lærernes kompetencer hvad angår undervisning i de oprindelige folks sprog.

Beskrivelse af den eskimoiske minoritets vilkår i Tjukotka i perioden 1998-2018

De seneste 20 år udgør en vigtig periode i Ruslands historie i almindelighed og i Tjukotkas historie i særdeleshed. Efter omstillingen fra sovjettiden til det moderne Rusland har Tjukotkas befolkning oplevet markante ændringer i både det politiske system, de økonomiske vilkår og den omgivende natur.

Danske Tjukotka Ekspedition (DTE) har interviewet børn, unge, voksne og gamle om forholdene og har mødt skuffelser og afmagt såvel som stolthed, tilfredshed og initiativ. Efter mange års arbejde med og interesse for det arktiske område står det klart for ekspeditionsgruppen, at der er interesse i andre dele af Arktis for at få indblik i de muligheder og betingelser, der præger yupigets dagligdag i Tjukotka. Derfor er det DTEs mål at få udgivet en bog, som med ord og fotografier præsenterer befolkningen og dens vilkår i Providenskij rajon. Den overordnede ide er at lade de enkelte personer selv udtale sig om forholdene – i 1998, i 2018 og i årene derimellem. Det bliver en flot bog med mange farvefotografier og tekster på tre sprog: russisk, dansk og engelsk.

Der bliver også optaget videofilm, som senere vil blive tilgængelig via DTEs hjemmeside, som er:

Geografi

Resultater

Efter ekspeditionens afslutning vil der blive udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport på dansk og russisk til alle samarbejdspartnere og relevante kontakter i Danmark, Tjukotka og Grønland.

Se vores publikationer her

 

Yupiget i Tjukotka og deres forhold, som de er blevet observeret og registreret af DTE er præsenteret som foredrag i forskellige sammenhænge, herunder Det Grønlandske Selskab/Studenterforum, Folkeuniversitetet, Thomasskolen, Lions Club, Eventyrernes Klub, Skolen i Gamble på Saint Lawrence Øen.

I efteråret 2016 etablerede ekspeditionsgruppen en informationsudstilling i Det Arktiske Hus i København under overskriften: ‘Danske Tjukotka Ekspeditioner’.

Deltagere

Samarbejdspartnere

3. Danske Tjukotka Ekspedition drog fordel af de mange kontakter, der blev skabt i forbindelse med de to første ekspeditioner. De vigtigste kontakter var de enkelte personer, gruppen havde lært at kende i Tjukotka. Ekspeditionens officielle samarbejdspartnere præsenteres herunder:

Danske Tjukotka ekspeditioner har indgået aftale med Arktisk Institut om, at alt indsamlet materiale (interviews, dagbøger, fotografier, video, lydoptagelser mm.) afleveres til instituttet. Til gengæld sørger Arktisk Institut for professionel opbevaring, registrering og tilgængeliggørelse via instituttets hjemmeside.

Organisationen repræsenteret ved lederen Igor Makotrik var særdeles behjælpelig med både interviews, indkvartering og lokal transport.

Aftale om at skrive en artikel til selskabets blad, Tidsskriftet Grønland om flytning og boligvilkår i Novoe Tjaplino i 1958 og 2002.

Aftale om udgivelse af en videnskabelig bog med den foreløbige titel: ”In Dire Straits. Yupik Language Economies across the Bering Strait”.

Økonomi

6. Danske Tjukotka Ekspedition er finansieret via økonomisk støtte fra danske fonde:

5. Danske Tjukotka Ekspedition

5. Danske Tjukotka Ekspedition

5. Danske Tjukotka Ekspedition blev gennemført i perioden juli-september 2006, hvor ekspeditionsgruppen først tilbragte en uges tid i Anadyr og derefter fortsatte til Providenija. Efter et kort ophold i Providenija fortsatte gruppen via Novoe Tjaplino, Janrakynnot, Lorino, Lavrentija og Pinakul til Uelen. Ekspeditionsgruppens forskning vedrørte:

Skindproduktion og skindforarbejdning

I fortsættelse af de emner og områder DTE tidligere har arbejdet med, fokuserede 5. Danske Tjukotka Ekspedition på den særlige eskimoiske og tjuktjiske tradition vedrørende forarbejdning og brug af skind. Forskningen, der fortrinsvis koncentreredes om skindproduktionens og skindforarbejdningens økonomiske og kulturelle aspekter, måtte af ressourcemæssige årsager indskrænkes til at være et forberedende projekt, som skulle bane vej for en grundigere forskning på et senere tidspunkt.  

Knud Rasmussens fodspor

Den dansk-grønlandske polarforsker Knud Rasmussens oprindelige vision med 5. Thule Ekspedition var ikke blot at besøge alle kendte eskimoiske befolkningsgrupper, men også at fortsætte sin store slæderejse hele vejen gennem Tjukotka og Sibirien til Skandinavien. Denne vision blev ikke opfyldt, fordi KR efter et kort ophold i Tjukotka i 1924 blev udvist af de sovjetiske myndigheder. Ekspeditionsgruppen undersøgte så grundigt og detaljeret, som det var muligt, alle detaljer i Knud Rasmussens korte Tjukotka-ophold i 1924. De forskellige lokaliteter omkring Østkap, som KR har beskrevet, blev besøgt af ekspeditionsgruppen og intensivt fotograferet. Desuden blev en række interviews optaget med henholdsvis lokale fangere og ældre mennesker, som blev født i den nu nedlagte bygd, Naukan.

Geografi

Resultater

Efter ekspeditionens afslutning vil der blive udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport til alle samarbejdspartnere og relevante kontakter i Danmark, Tjukotka og Grønland.

Se vores publikationer her

 

Sibiriske eskimoer (yupiget) og deres forhold, som de er registreret af Danske Tjukotka ekspeditioner er formidlet som foredrag og undervisning i forskellige sammenhænge – blandt andet: Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, Folkeuniversitetet i Hundested, Det Grønlandske Selskab og Dansk Polarcenter.

Deltagere

Samarbejdspartnere

5. Danske Tjukotka Ekspedition drog fordel af de mange kontakter, der blev skabt i forbindelse med de fire første ekspeditioner. De vigtigste kontakter var de enkelte personer, gruppen havde lært at kende i Tjukotka. Ekspeditionens officielle samarbejdspartnere præsenteres herunder:

Økonomisk sponsorering og samarbejde vedrørende dokumentation af Knud Rasmussens ophold i Tjukotka i 1924 (www.arktiskinstitut.dk).

Etnografisk Samling på Nationalmuseet (www.natmus.dk) ydede en stor hjælp med at finde frem til vigtige dokumenter og fotos, som Knud Rasmussen efterlod vedrørende sit ophold i Tjukotka.

Introduktion til Knud Rasmussen Arkivet i Hundested

Både håndskriftsamlingen og billedsamlingen på det Kongelig Bibliotek (www.kb.dk) har vist stor hjælpsomhed med at finde materiale fra Knud Rasmussens 5. Thule Ekspedition.

Økonomi

5. Danske Tjukotka Ekspedition blev finansieret af flere danske fonde: 

4. Danske Tjukotka Ekspedition

4. Danske Tjukotka Ekspedition

4. Danske Tjukotka Ekspedition gennemførte feltarbejde fra september til november 2005 på Tjukotka-halvøen blandt den eskimoiske (yupiget) og tjuktjiske befolkning i bygden Novoe Tjaplino og ved fangststedet Inaghpik samt byerne Providenija og Anadyr. 4. Danske Tjukotka Ekspedition havde overordnet to formål:
Sociolingvistisk forskning

Formålet med dette delprojekt, som gennemførtes af Daria Morgounova, var at undersøge de ændringer, der gennem de sidste 10-20 år er foregået med den eskimoiske befolknings brug af deres eget sprog. Desuden skulle der i undersøgelsen ses nærmere på de faktorer, der har givet sproget dets nuværende plads og form som en del af den eskimoiske identitet – herunder både eksterne påvirkninger og yupigets egne strategier for bevarelse og udvikling af sproget. Desuden skulle feltarbejdet tjene til at give en bredere forståelse af yupigets identitet samt identitetens betydning for kultur og sprog i almindelighed.

Oprindelige folk og massemedier

Kira Jääskeläinen brugte feltarbejdet til en komparativ undersøgelse af relationen mellem oprindelige folk og massemedier (et tilsvarende feltarbejde udføres senere blandt samer i Finland). Hovedformålet var at undersøge hvilke massemedier, der findes i Tjukotka, hvordan massemedierne bruges af den oprindelige befolkning og hvilken rolle de spiller i dagliglivet.

Geografi

Resultater

Efter ekspeditionens afslutning vil der blive udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport på dansk og russisk til alle samarbejdspartnere og relevante kontakter i Danmark, Tjukotka og Grønland.

 

Sibiriske eskimoer (yupiget) og deres forhold, som de er registreret af Danske Tjukotka ekspeditioner er formidlet som foredrag og undervisning i forskellige sammenhænge: Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, Afdeling for Minoritetsstudier, Folkeuniversitetet, Det Grønlandske Hus i København, Folkeligt Oplysnings Forbund, Diaconia University i Helsinki, Sakari Pälsi Selskabet m.fl.

 

Se vores publikationer her

 

Kira Jääskeläinen, Kandidatspeciale: Oprindelige folk og massemedier i Rusland – en undersøgelse af massemedier i Tjukotkas Autonome Okrug. Københavns Universitet, 2006

Kira JääskeläinenTagikaks – Once Were Hunters (55 min.), 2012

Kira JääskeläinenDie Letzte Jäger – Sibirien (52/40 min.), 2013

Kira JääskeläinenNorthern Travelogues, 2017

 

Deltagere

Samarbejdspartnere

Ekspeditionen gennemførtes med udgangspunkt i Københavns Universitet og ved stor imødekommenhed fra en række Institutioner i Tjukotka. Ekspeditionens vigtigste officielle samarbejdspartnere præsenteres kort nedenfor.

De ovenfor nævnte delprojekter var nært knyttet til den igangværende forskning på Instituttets respektive afdelinger (www.tors.ku.dk). Daria Morgounovas feltarbejde var en integreret del af hendes ph.d.-studium ved Afdeling for Minoritetsstudier. Tilsvarende udgjorde Kira Jääskeläinens indsamlede data en afgørende del af hendes efterfølgende specialeafhandling ved Afdeling for Østeuropastudier. Desuden var Bent Nielsen tilknyttet Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier. Endvidere har Københavns Universitets Humanistiske Fakultet ydet en betydelig økonomisk støtte til projektets gennemførelse.

Departementet ydede en uvurderlig hjælp vedrørende indrejsetilladelser og var en god samarbejdspartner i forbindelse med konferencen Beringia Days 2005

Organisationen indtrådte som formelt ansvarlig for ekspeditionsdeltagernes ophold i Tjukotka.

Det Grønlandske Selskab (www.dgls.dk), Eskimoernes Organisation, “Yupik”, i Tjukotka, Friluftsland (www.friluftsland.dk), Fjeld & Fritid (www.fjeld-fritid.dk).

Økonomi

4. Danske Tjukotka Ekspedition blev finansieret af offentlige og private fonde

3. Danske Tjukotka Ekspedition

3. Danske Tjukotka Ekspedition

3. Danske Tjukotka Ekspedition (DTE3) gennemførte halvanden måneds feltarbejde marts-april 2003 i Tjukotka blandt yupiget og tjuktjere i bygderne Novoe Tjaplino og Sireniki samt byerne Anadyr og Providenija. DTE3 havde to overordnede formål:

Antropologisk forskning​

Ekspeditionens videnskabelige formål var at foretage grundige undersøgelser af yupigets forhold vedrørende: etniske og kulturelle traditioners betydning i den postsovjetiske virkelighed, erhvervsstrukturer, kønsroller og yupik-sprogets sociale funktion.

Udbygning af venskabsbyaftale​

Ekspeditionens humanitære formål var at oprette konkrete og direkte kontakter mellem yupiget i Tjukotka og inuit i Grønland. Som en videreførelse af det arbejde, der blev udført i Tjukotka af Expedition Connexion 2001, forhandlede ekspeditionens leder, Bent Nielsen, idéen om venskabsbyer med Sisimiuts borgmester, Herman Berthelsen, i Grønland og fik mandat til at forhandle om oprettelse af en venskabsby-aftale mellem Sisimiut og Providenija. Efter ekspeditionsgruppens ankomst til Tjukotka blev disse forhandlinger fortsat med administrationens leder i Providenija, J. V. Daniluk, og senere med bygdebestyrerne i Sireniki og Novoe Tjaplino.

Geografi

Resultater

Efter ekspeditionens afslutning vil der blive udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport på dansk og russisk til alle samarbejdspartnere og relevante kontakter i Danmark, Tjukotka og Grønland.

 

Se publikationer her

 

Artemov, Ilja P., Dokumentarfilm: Hvalfangst og traditioner, 4½ minut, 2004                                     

Artemov, Ilja P., Dokumentarfilm: Hvalrosfangst, 7½ minut, 2004

Artemov, Ilja P., Dokumentarfilm: Dansk ekspedition i Tjukotka, 23½ minut, 2005

 

Yupiget i Tjukotka og deres forhold, som de er observeret og registreret af DTE er præsenteret som foredrag i forskellige sammenhænge, herunder Stoholm Bibliotek, Skive Museum, Folkeuniversitetet, Dansk Polarcenter, Københavns Universitet.

 

Deltagere

Samarbejdspartnere

3. Danske Tjukotka Ekspedition drog fordel af de mange kontakter, der blev skabt i forbindelse med de to første ekspeditioner. De vigtigste kontakter var de enkelte personer, gruppen havde lært at kende i Tjukotka. Ekspeditionens officielle samarbejdspartnere præsenteres herunder:

Faglig kontakt til professor Yvon Csonka vedrørende Tjukotkas oprindelige befolkning.

Ekspeditionsgruppen fik mulighed for at trække på Bogoslovskajas store erfaring fra Tjukotka ved møder og diskussioner i hhv. København og Moskva.

Ekspeditionsgruppens delprojekt vedrørende sibiriske eskimoers sproglige situation blev diskuteret og tilrettelagt i samarbejde med professor M. Fortescue.

Ekspeditionens resultater indgik som en del af Bent Nielsens ph.d.-projekt på Institut for Eskimologi. Ekspeditionens erfaringer blev også formidlet som et led i undervisningen på instituttet.

Det Grønlandske Selskab (www.groenlandselskab.dk), INFONOR (www.infonor.dk), Friluftsland (www.friluftsland.dk), Fjeld & Fritid (www.fjeld-fritid.dk).

Økonomi

3. Danske Tjukotka Ekspedition finansieredes af fonde og private virksomheder: 

Ekspeditionen Connexion 2001

Connexion 2001 ekspeditionsdeltagere

EKSPEDITIONEN CONNEXION 2001

Ekspeditionen Connexion 2001 gennemførte 2 1/2 måneds feltarbejde i Tjukotka blandt yupiget (eskimoer) og tjuktjere i bygderne Novoe Tjaplino, Sireniki og Janrakynnot samt byerne Anadyr og Provideniya. Ekspeditionen Connexion 2001 havde to overordnede formål:

Antropologisk forskning​

Ekspeditionens videnskabelige formål var en kortlægning af yupigets muligheder for overlevelse set i forhold til den komplicerede etniske og demografiske situation på Tjukotka-halvøen.

Brobygning

Brobygning mellem yupiget i Tjukotka og inuit i Grønland. Ekspeditionens humanitære formål var at formidle konkrete kontakter mellem på den ene side den oprindelige befolkning i bygderne på Tjukotka-halvøen og på den anden side befolkning og institutioner i den grønlandske by Sisimiut.

Geografi
Tilknyttede projekter
Informationsudstilling i grønlænderhusene

Ekspeditionsgruppen opbyggede en vandreudstilling med fotos, video og informationer fra Tjukotka. Udstillingen blev på skift vist i grønlænderhusene i København (www.sumut.dk), Århus (www.groenlandskehus.dk) og Odense (www.dgh-odense.dk).

Informationsudstilling i grønland

I samarbejde med museumsleder Klaus Georg Hansen ved Sisimiut Museum blev en foto- og informationsudstilling etableret i Sisimiut Museum. Ved en foredragsrække i Sisimiut introducerede ekspeditionens leder, Bent Nielsen, udstillingen og yupiget i Tjukotka.

ordbogsprojekt

Under ledelse af den russiske forsker, Dr. L. Bogoslovskaja er et arbejde med en særlig ordbog vedrørende fangst, natur og klima ved at blive færdiggjort. Connexion 2001 formidlede økonomisk support til dette projekt via kontakt til Lingvistkredsens Komite for Truede Sprog i Danmark.

Undersøgelse af skolebørns tænder

Et mindre delprojekt vedrørende eskimoiske børns tandsæt og bidfunktion blev gennemført af Eevi Pulst Andersen. I den forbindelse sponsorerede nævnte virksomheder tandbørster og tandpasta til uddeling i Tjukotka.

Resultater

Efter ekspeditionens afslutning vil der blive udarbejdet og rundsendt en ekspeditionsrapport til alle samarbejdspartnere og relevante kontakter i Danmark, Tjukotka og Grønland.

 

En vigtig del af ekspeditionens arbejde var at kortlægge befolkningssammensætningen i de to bygder, hvor yupiget udgør flertallet: Novoe Tjaplino og Sireniki. Samtlige husstande blev besøgt og alle beboerne blev registreret med alder, køn, etnisk baggrund, forældrenes etniske identitet, skolegang, uddannelse, erhverv mv.

 

Sibiriske eskimoer og deres forhold, som de er registreret af Connexion 2001 ekspeditionen er præsenteret som foredrag i forskellige sammenhænge: Institut for Eskimologi ved Københavns Universitet, Folkeuniversitetet, Grønlændernes Hus i København, Wiens Universitet, Sisimiut kommune, Folkeligt Oplysnings Forbund.

 

Se vores publikationer her

Deltagere

Samarbejdspartnere

Netværket fra ekspeditionen YUPIK ’98 blev styrket og udbygget. Og ligesom i 1998 fik de mange personlige bekendtskaber den største betydning for ekspeditionens arbejde. Ekspeditionens vigtigste officielle samarbejdspartnere præsenteres kort herunder:

Ekspeditionen havde kun et ganske kort ophold i Anadyr, hvor vi venligt fik stillet forskningsstationens gæstelejlighed til rådighed. Ved et kort møde med Vladimir M. Jetylin blev vi ajourført vedrørende de nyeste politiske forhold.

Undervejs forhandlede ekspeditionen med administrationens leder i Providenija, Daniluk, og senere med bygdeadministratorerne i Sireniki og Novoe Tjaplino. I de to bygder var der særlig interesse for at øge kendskabet og relationerne til Grønland og den grønlandske befolkning.

Erfaringerne fra både YUPIK ’98 og Connexion 2001 er omsat til undervisning for instituttets studerende.

Det Grønlandske Selskab (www.dgls.dk), Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (www.natmus.gl), INFONOR (www.infonor.dk), Friluftsland (www.friluftsland.dk), Fjeld & Fritid (www.fjeldogfritid.dk).Toggle Content

Økonomi

Ekspeditionen Connexion 2001 finansieredes af fonde og private virksomheder: 

DanishEnglishRussian